کازارزا لیگار

لیگاریا رگین
ایتالیا

Casarza Ligure

Italy

درباره شهرکازارزا لیگار

شهرکازارزا لیگار در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کازارزا لیگار