کارردانو اینفریر

لیگاریا رگین
ایتالیا

Carrodano Inferiore

Italy

درباره شهرکارردانو اینفریر

شهرکارردانو اینفریر در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کارردانو اینفریر