کارکار

لیگاریا رگین
ایتالیا

Carcare

Italy

درباره شهرکارکار

شهرکارکار در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کارکار