براناتو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Brugnato

Italy

درباره شهربراناتو

شهربراناتو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان براناتو