برغتو دی وارا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Borghetto Di Vara

Italy

درباره شهربرغتو دی وارا

شهربرغتو دی وارا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان برغتو دی وارا