بگلیاسو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Bogliasco

Italy

درباره شهربگلیاسو

شهربگلیاسو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بگلیاسو