بالسترینو

لیگاریا رگین
ایتالیا

Balestrino

Italy

درباره شهربالسترینو

شهربالسترینو در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بالسترینو