آمگلیا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Ameglia

Italy

درباره شهرآمگلیا

شهرآمگلیا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آمگلیا