آلبیسلا مارینا

لیگاریا رگین
ایتالیا

Albissola Marina

Italy

درباره شهرآلبیسلا مارینا

شهرآلبیسلا مارینا در استان لیگاریا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلبیسلا مارینا