فالکنانا دی سپرا

استان لاتزیو
ایتالیا

Falcognana Di Sopra

Italy

درباره شهرفالکنانا دی سپرا

شهرفالکنانا دی سپرا در استان لاتزیو واقع شده است

سایر شهرهای هم استان فالکنانا دی سپرا