کاستل ماگگیر

امیلیا-رمانا رگین
ایتالیا

Castel Maggiore

Italy

درباره شهرکاستل ماگگیر

شهرکاستل ماگگیر در استان امیلیا-رمانا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاستل ماگگیر