بدنیا

امیلیا-رمانا رگین
ایتالیا

Bedonia

Italy

درباره شهربدنیا

شهربدنیا در استان امیلیا-رمانا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بدنیا