سان نیکلا لا سترادا

کامپانیا رگین
ایتالیا

San Nicola La Strada

Italy

درباره شهرسان نیکلا لا سترادا

شهرسان نیکلا لا سترادا در استان کامپانیا رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان سان نیکلا لا سترادا