بالینامر

لیتریم کونتی
ایرلند

Ballinamore

Ireland

درباره شهربالینامر

شهربالینامر در استان لیتریم کونتی واقع شده است