دابلین

دابلین کونتی
ایرلند

Dublin

Ireland

درباره شهردابلین


شهردابلین در استان دابلین کونتی واقع شده است این شهر پایتخت کشور ایرلند می باشد