وگار

ساوارنس رگین
ایسلند

Vogar

Iceland

درباره شهروگار

شهروگار در استان ساوارنس رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وگار