تاتا

کمارم-سزترگم کونتی
مجارستان

Tata

Hungary

درباره شهرتاتا

شهرتاتا در استان کمارم-سزترگم کونتی واقع شده است