پا ُوُسپوکلادنی

هاجدا-بیهار کونتی
مجارستان

Püspökladány

Hungary

درباره شهرپا ُوُسپوکلادنی

شهرپا ُوُسپوکلادنی در استان هاجدا-بیهار کونتی واقع شده است