هرتباجی

هاجدا-بیهار کونتی
مجارستان

Hortobagy

Hungary

درباره شهرهرتباجی

شهرهرتباجی در استان هاجدا-بیهار کونتی واقع شده است