مزکوسد

برسد-ابآج-زمپلن کونتی
مجارستان

Mezokovesd

Hungary

درباره شهرمزکوسد

شهرمزکوسد در استان برسد-ابآج-زمپلن کونتی واقع شده است