ستاورس

تسالنیکی دپارتمنت
یونان

Stavros

Greece

درباره شهرستاورس

شهرستاورس در استان تسالنیکی دپارتمنت واقع شده است