موزاتا

سفالنیا دپارتمنت
یونان

Mousata

Greece

درباره شهرموزاتا

شهرموزاتا در استان سفالنیا دپارتمنت واقع شده است