باد فرانکنهاوزن

ایالت تارینجیا
آلمان

Bad Frankenhausen

Germany

درباره شهرباد فرانکنهاوزن

شهرباد فرانکنهاوزن در استان ایالت تارینجیا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان باد فرانکنهاوزن