آلتنهلز

ایالت سچلسویگ-هلستین
آلمان

Altenholz

Germany

درباره شهرآلتنهلز

شهرآلتنهلز در استان ایالت سچلسویگ-هلستین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آلتنهلز