وینترفلد

ایالت ساکسنی-انهالت
آلمان

Winterfeld

Germany

درباره شهروینترفلد

شهروینترفلد در استان ایالت ساکسنی-انهالت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وینترفلد