ستندال

ایالت ساکسنی-انهالت
آلمان

Stendal

Germany

درباره شهرستندال

شهرستندال در استان ایالت ساکسنی-انهالت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ستندال