ماگدبارگ

ایالت ساکسنی-انهالت
آلمان

Magdeburg

Germany

درباره شهرماگدبارگ

شهرماگدبارگ در استان ایالت ساکسنی-انهالت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ماگدبارگ