کاهفلد

ایالت ساکسنی-انهالت
آلمان

Kuhfelde

Germany

درباره شهرکاهفلد

شهرکاهفلد در استان ایالت ساکسنی-انهالت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کاهفلد