هال آن در سال

ایالت ساکسنی-انهالت
آلمان

Halle an der Saale

Germany

درباره شهرهال آن در سال

شهرهال آن در سال در استان ایالت ساکسنی-انهالت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هال آن در سال