دیسکآ

ایالت ساکسنی-انهالت
آلمان

Dieskau

Germany

درباره شهردیسکآ

شهردیسکآ در استان ایالت ساکسنی-انهالت واقع شده است

سایر شهرهای هم استان دیسکآ