ترویسدرف

ایالت شمالی رهین-غربیفالیا
آلمان

Troisdorf

Germany

درباره شهرترویسدرف

شهرترویسدرف در استان ایالت شمالی رهین-غربیفالیا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ترویسدرف