نیدگجن

ایالت شمالی رهین-غربیفالیا
آلمان

Nideggen

Germany

درباره شهرنیدگجن

شهرنیدگجن در استان ایالت شمالی رهین-غربیفالیا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نیدگجن