ایالت مککلنبارگ-ورپممرن

آلمان
اروپا

Mecklenburg Vorpommern State

Germany

درباره استانایالت مککلنبارگ-ورپممرن

استان ایالت مککلنبارگ-ورپممرن در کشور آلمان واقع شده است

شهرهای استان ایالت مککلنبارگ-ورپممرن