اوسنابراکک

ایالت لاور ساکسنی
آلمان

Osnabruck

Germany

درباره شهراوسنابراکک

شهراوسنابراکک در استان ایالت لاور ساکسنی واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوسنابراکک