بیرکنوردر

ایالت براندنبارگ
آلمان

Birkenwerder

Germany

درباره شهربیرکنوردر

شهربیرکنوردر در استان ایالت براندنبارگ واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بیرکنوردر