اوبرآدرف

ایالت باواریا
آلمان

Oberaudorf

Germany

درباره شهراوبرآدرف

شهراوبرآدرف در استان ایالت باواریا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان اوبرآدرف