کلینستیم

ایالت باواریا
آلمان

Kleinostheim

Germany

درباره شهرکلینستیم

شهرکلینستیم در استان ایالت باواریا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کلینستیم