بارگتان

ایالت باواریا
آلمان

Burgthann

Germany

درباره شهربارگتان

شهربارگتان در استان ایالت باواریا واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بارگتان