کارلسدرف-نوتارد

ایالت بادن-وارتمبرگ
آلمان

Karlsdorf Neuthard

Germany

درباره شهرکارلسدرف-نوتارد

شهرکارلسدرف-نوتارد در استان ایالت بادن-وارتمبرگ واقع شده است

سایر شهرهای هم استان کارلسدرف-نوتارد