هیدلبرگ

ایالت بادن-وارتمبرگ
آلمان

Heidelberg

Germany

درباره شهرهیدلبرگ

شهرهیدلبرگ در استان ایالت بادن-وارتمبرگ واقع شده است

سایر شهرهای هم استان هیدلبرگ