ویل-سار-جارنیوکس

رهن-الپس رگین
فرانسه

Ville sur Jarnioux

France

درباره شهرویل-سار-جارنیوکس

شهرویل-سار-جارنیوکس در استان رهن-الپس رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ویل-سار-جارنیوکس