مارسیل

پرونس-الپس-کت دازار رگین
فرانسه

Marseille

France

درباره شهرمارسیل

شهرمارسیل در استان پرونس-الپس-کت دازار رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان مارسیل