لا بلن-وزوبی

پرونس-الپس-کت دازار رگین
فرانسه

La Bollene Vesubie

France

درباره شهرلا بلن-وزوبی

شهرلا بلن-وزوبی در استان پرونس-الپس-کت دازار رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لا بلن-وزوبی