ساینت-مدارد-د'آنیس

پویتو-چارنتس رگین
فرانسه

Saint Medard d'Aunis

France

درباره شهرساینت-مدارد-د'آنیس

شهرساینت-مدارد-د'آنیس در استان پویتو-چارنتس رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ساینت-مدارد-د'آنیس