وندین لی وییل لنس

نرد-پاس-د-کالایس رگین
فرانسه

Vendin Le Vieil Lens

France

درباره شهروندین لی وییل لنس

شهروندین لی وییل لنس در استان نرد-پاس-د-کالایس رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان وندین لی وییل لنس