ساینس-دا-نرد

نرد-پاس-د-کالایس رگین
فرانسه

Sains du Nord

France

درباره شهرساینس-دا-نرد

شهرساینس-دا-نرد در استان نرد-پاس-د-کالایس رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان ساینس-دا-نرد