نوویل-ن-فرراین

نرد-پاس-د-کالایس رگین
فرانسه

Neuville en Ferrain

France

درباره شهرنوویل-ن-فرراین

شهرنوویل-ن-فرراین در استان نرد-پاس-د-کالایس رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان نوویل-ن-فرراین