لوورویل

نرد-پاس-د-کالایس رگین
فرانسه

Louvroil

France

درباره شهرلوورویل

شهرلوورویل در استان نرد-پاس-د-کالایس رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان لوورویل