بتان

نرد-پاس-د-کالایس رگین
فرانسه

Béthune

France

درباره شهربتان

شهربتان در استان نرد-پاس-د-کالایس رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان بتان