آمبازاک

لیمیزین رگین
فرانسه

Ambazac

France

درباره شهرآمبازاک

شهرآمبازاک در استان لیمیزین رگین واقع شده است

سایر شهرهای هم استان آمبازاک